Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, urzędy, placówki oświatowe, placówki medyczne, wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze, zakłady produkcyjne, działki letniskowe, ogrody działkowe itp.) nie są objęci gminnym systemem odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza. W związku z tym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej „ustawą”), właściciele takich nieruchomości mają obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług świadczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury, paragony itd.). Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Postanowienia umowy powinny m.in. zapewniać:
  1. zbieranie odpadów w sposób selektywny;
  2. odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz (przyjętego w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu, zwanego dalej „regulaminem”) oraz w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (zwanego dalej „Rozporządzeniem”);
  3. odpowiednią częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
Odpady powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałych (w tym powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej), nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych!!!

Przypominamy, że zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4 ustawy, nastąpiła zmiana sposobu ustalenia wynagrodzenia przedsiębiorcy za świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Rozliczenie następuje na podstawie faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów komunalnych.

Wyrzucanie odpadów z lokali, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, czy podrzucanie odpadów do i pod pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych, powodują wzrost ilości odebranych odpadów, które należy również zagospodarować. Takie działania powodują, że mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych są obciążeni niesprawiedliwie większymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta Łowicza kontroluje zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy:
  1. posiadanie umów, o których mowa powyżej;
  2. zgodność postanowień umownych, o których mowa powyżej, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz Rozporządzeniu;
  3. dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa powyżej.
W przypadku gdy postanowienia umowy nie spełniają wymagań wynikających z ustawy, Rozporządzenia lub regulaminu, Burmistrz wezwie strony umowy do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 5c ustawy,  po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa powyżej, umowa wygasa, a burmistrz wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy.

W takiej decyzji, Burmistrz ustala:
  1. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
  2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat, ustalonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łowiczu;
  3. terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;
  4. sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania.
Przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego w każdej gminie przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Poniżej wykaz przedsiębiorców mogących odbierać odpady na terenie Miasta Łowicza zgodnie z ustawą:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

* Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-05-23 15:42:17)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-04 11:19:48)
Liczba odwiedzin: 25
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij