Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Poziomy recyklingu i składowania


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Co to jest recykling?
Pod pojęciem recyklingu rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystywane jako paliwa lub do prac ziemnych (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Jaki jest sens i korzyści z recyklingu?
Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Plastik może być też przetwarzany na różnego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych - poziomy osiągnięte przez Miasto Łowicz
Według brzmienia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dnia 30 grudnia 2020 r., gminy były zobowiązane osiągnąć wymagane poziomy:
 1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 2. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Zgodnie z nowelizacją przepisów ww. ustawy oraz przyjęciem nowej metody, od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów jest wyliczany w stosunku do wszystkich wytworzonych w danym roku kalendarzowym odpadów komunalnych. W osiąganym poziomie uwzględniana jest większa liczba frakcji odpadów komunalnych niż dotychczas. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530), obowiązującym od 4 września 2021 r., do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi zalicza się:
 1. odpady komunalne z grupy 15 i z grupy 20 (z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06)1;
 2. odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1.
[1] Według Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; grupa 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie; 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie; 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości; 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Natomiast do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych, zalicza się odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06.

Poza papierem, metalami, tworzywami sztucznymi i szkłem, w obliczanym poziomie bierze się więc pod uwagę również takie odpady, jak: bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, czy baterie i akumulatory. Warunkiem uwzględnienia ww. frakcji odpadów w osiągniętym poziomie jest informacja o faktycznym poddaniu tych odpadów procesom recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Aktualnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie wskazują:
 1. minimalnej wysokości poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wymaganych do osiągnięcia w 2021 r. i latach kolejnych,
 2. maksymalnej wysokości poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wymaganych do osiągnięcia w 2021 r. i latach kolejnych.
Na podstawie obowiązujących przepisów, gminy są obowiązane:

1) osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
 • 20% wagowo - za rok 2021;
 • 25% wagowo - za rok 2022;
 • 35% wagowo - za rok 2023;
 • 45% wagowo - za rok 2024;
 • 55% wagowo - za rok 2025;
 • 56% wagowo - za rok 2026;
 • 57% wagowo - za rok 2027;
 • 58% wagowo - za rok 2028;
 • 59% wagowo - za rok 2029;
 • 60% wagowo - za rok 2030;
 • 61% wagowo - za rok 2031;
 • 62% wagowo - za rok 2032;
 • 63% wagowo - za rok 2033;
 • 64% wagowo - za rok 2034;
 • 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok;
2) nie przekraczać poziomu składowania (stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych) w wysokości:
 • 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
 • 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
 • 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.
Poziomy recyklingu osiągnięte na terenie Miasta Łowicza w latach 2014 – 2021:


Rys.1. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.


Rys. 2. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Rys. 3. Informacje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na terenie miasta.

Poziomy składowania osiągnięte przez Miasto Łowicz:

1) za 2021 r.:
 • z uwzględnieniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych z grupy 17 – 24,53%
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. www.naszesmieci.mos.gov.pl.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza w 2021 r.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-03-03 11:04:47)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-09 09:37:31)
Liczba odwiedzin: 329
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij