Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łowicza


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Podstawową regulacją prawną dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie gmin jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta określa:
 • zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku,
 • warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.
Ustawa ta upoważnia rady gmin do podejmowania aktów prawa miejscowego związanych z realizacją obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości w obrębie danej gminy. Dodatkowo akty te pełnią rolę pomocniczą w wykonywaniu zadań, osiąganiu celów oraz spełnianiu wymagań w kwestii ochrony środowiska związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy rada gminy uchwala regulamin czystości i porządku na terenie gminy, który określa szczegółowe zasady m.in. w kwestii:
 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  • selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
  • przyjmowanie odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania ich w inny sposób,
  • uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  • mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na terenach użyteczności publicznej oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 3. utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
 4. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
 6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
 7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Utrzymanie porządku i czystości jest nie tylko obowiązkiem gminy, ale również jej mieszkańców. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
 1. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 3. zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy,
 4. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
 5. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
 6. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
 7. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Opracowano na podstawie:
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-14 13:01:52)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-09 08:55:27)
Liczba odwiedzin: 114
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij