Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Stawki za odpady komunalne i płatności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2023 r.

Informujemy, że z dniem 6 września 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, obowiązkiem właściciela nieruchomości* jest zbieranie wyłącznie w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

W związku z nowelizacją ww. ustawy właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że Rada Miejska w Łowiczu w dniu 24 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXIV/463/2022 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7094).

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 01.01.2023 r.:
 • 40 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 80 zł – miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • 3 zł – wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Opłatę należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne przelewem na przypisany indywidualny rachunek bankowy, lub gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, chyba że nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość. Wówczas właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających przydomowe kompostowniki i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, chcąc skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adresem: www.lowicz.eu/Deklaracje_o_wysokosci_oplaty_zagospodarowanie_odpadami_komunalnymi

Przypominamy, że w przypadku niedokonania wpłaty kwoty wynikającej z deklaracji lub zawiadomienia o uchwaleniu nowej stawki opłaty w określonych ustawowo terminach albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja oraz zawiadomienie stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W JAKI SPOSÓB GMINA USTALA WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
 1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
 2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
 3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:
  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • koszty obsługi administracyjnej tego systemu;
  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 4. przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
*Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:24:42)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-04 10:03:15)
Liczba odwiedzin: 132
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij