Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Stypendia szkolne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Stypendia szkolne
Jednostka odpowiedzialna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

Stypendium przysługuje do 24 roku życia i może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskiego dochodu w rodzinie - netto nie przekraczającego 351 zł na jedną osobę, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w następujących formach:
 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursach językowych, zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych. Realizowane jest ono przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, pomocy szkolnych, stroju sportowego i przyborów szkolnych. Realizowane jest ono poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów, na podstawie faktur i imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. Realizowane jest ono poprzez zwrot poniesionych wydatków.
Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miejskiego wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
 • zaświadczeniem od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków,
 • aktualną decyzją organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek renty, zaświadczeniem Powiatowego Urzędu Pracy,
 • zaświadczeniem lub decyzją organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, itp.,
 • wyrokiem zasądzającym alimenty lub oświadczeniem w tym zakresie,
 • zaświadczeniem z Urzędu Miejskiego o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności rolnej (dochód równy jest ilości hektarów przeliczeniowych ogółem pomnożonych przez 207 zł),
 • zaświadczeniem (w uzasadnionych przypadkach oświadczeniem) o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • zaświadczeniem z uczelni o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium.
 • innymi dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października każdego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w trakcie roku szkolnego.

Formularze wniosku i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.lowicz.eu
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2009-03-03 12:06:15)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2010-11-03 09:38:54)
Liczba odwiedzin: 376
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij