Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

System gospodarki odpadami


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Od 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Łowicza obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek przejęcia odpadów komunalnych od mieszkańców.

System gospodarki odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada zniesienie obowiązku indywidualnego podpisywania przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów komunalnych z właściwymi przedsiębiorcami. Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne.

Gmina, w drodze przetargu, wybiera firmę odbierającą zmieszane odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie, a następnie poddaje je odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. Wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych poddane segregacji, można dostarczać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na miejskim składowisku odpadów w Jastrzębi.

Po analizie wszystkich możliwych metod przyjęto, że najwłaściwszym sposobem opłaty za odbiór wytworzonych odpadów, jest metoda naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość tj. „od osoby”.

Obecnie zdecydowano się na objęcie systemem gospodarowania odpadami tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych m.in. z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym itp.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Jakie są zadania gminy?
 1. Przede wszystkim budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 2. Określenie budżetu gminy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców (tzw. podatku śmieciowego);
 3. Organizacja przetargów na wybór dostawców usług odbioru i transportu odpadów oraz kontrola realizacji kontraktów;
 4. Kształtowanie polityki informacyjnej.
Jakie wymagania dot. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych musi spełnić gmina w myśl ustawy?
 • osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości co najmniej 50% wagowo,
 • osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 70% wagowo.
Jakie wymagania dotyczące ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania musi spełnić gmina w myśl ustawy?
 • osiągnąć do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Jakie są koszty w związku z gospodarką odpadami?
To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe, będzie zależało od liczby mieszkańców. Podstawą będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Dwie rzeczy są pewne: każdy będzie płacił, a ten kto będzie segregował zapłaci mniej.

Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?
Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

Za co płacimy?
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu, obejmujące:
 • odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej systemu;
W jaki sposób podatek śmieciowy i przejęcie własności nad odpadami przez gminy pozwoli poprawić gospodarkę odpadami?
Tak, czy inaczej mieszkańcy będą musieli odprowadzić do gmin opłatę za zagospodarowanie odpadów, powinno to w dużym stopniu ograniczyć wyrzucanie śmieci do lasu lub spalanie ich w przydomowych kotłowniach. Mieszkaniec płaci i wymaga, a problem co z robić z odpadem już go nie interesuje. Wtedy też w systemie ujawni się realna ilość odpadów.

Co oznacza selektywna zbiórka?
Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), od 1 lipca 2018 r. w sposób selektywny należy zbierać:
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • PAPIER zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • SZKŁO zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
 • Jeżeli SZKŁO zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
 • Odpady BIO zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:06:54)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:14:14)
Liczba odwiedzin: 92
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij