Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Zasady i częstotliwość odbioru odpadów


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne na podstawie złożonej deklaracji o wysokości tej opłaty.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, urzędy, placówki oświatowe, placówki medyczne, wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze, zakłady produkcyjne, działki letniskowe, ogrody działkowe), właściciele* zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania. Właściciele takich nieruchomości mają obowiązek posiadać umowę oraz dowody uiszczania opłaty za usługi wywozu odpadów.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), właściciele nieruchomości* mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości. Należy do nich:
 • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
 • pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ww. ustawie, Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz oraz przepisami odrębnymi,
 • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz,
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
 • ,
 • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
 • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Pozbywanie się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) w przypadku odpadów: papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, metali, tworzywa sztucznego, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:
 • z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
 • z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,
 • z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
 • z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz w miesiącu;
2) w przypadku bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno odbywać się nie rzadziej niż:
 • z zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie,
 • z zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu,
 • z zabudowy wielorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na tydzień,
 • z zabudowy wielorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na dwa tygodnie,
 • z terenu nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie,
 • z terenu nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
3) w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:
 • z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,
 • z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,
 • z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
 • z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz w miesiącu;
4) w przypadku odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niebezpiecznych, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - częstotliwość pozbywania się odpadów powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, nie rzadziej jednak niż raz w roku, jeśli właściciel nieruchomości zebrał w sposób selektywny dany rodzaj odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich odbiorcy odpadów z minimalną częstotliwością wskazaną jak powyżej.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać odpady powstałe wyłącznie na terenie nieruchomości zamieszkałej do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi.

Odpady komunalne powinny być zgromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach.

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu (treść uchwały poniżej w plikach do pobrania):
 • kompostowanie prowadzi się w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w szczególności w miejscach zacienionych,
 • kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy prowadzić z zachowaniem wymagań w zakresie prawidłowych warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego, w szczególności zapewniających przewietrzenie kompostu oraz z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu;
Od 02.06.2022 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, jeżeli posiadają przydomowy kompostownik, kompostują w nim bioodpady oraz zgłosili powyższy fakt w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że nie zapewnia się odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości, o którym mowa powyżej, jest uprawniony do tego, aby w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi samodzielnie dostarczyć bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi (gm. Łowicz).

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości tych nieczystości i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W zamian za opłatę gmina odbierze bezpośrednio z terenu nieruchomości:

 • selektywnie zebrane odpady komunalne takie, jak: szkło bezbarwne i kolorowe, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
  • z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
  • z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
  • z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,
  • z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu;
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne:
  • z zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie,
  • z zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu,
  • z zabudowy wielorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na tydzień,
  • z zabudowy wielorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na dwa tygodnie;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Wyżej wymienione odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych można również dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi, gm. Łowicz.

Należy pamiętać, że bioodpady stanowiące gałęzie lub korzenie drzew i krzewów należy przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w postaci rozdrobnionej.

Pozostałe frakcje odpadów, tj.:
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki -
- należy dostarczyć samodzielnie do PSZOK.

Zużyte baterie i zużyte akumulatory pochodzące z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy można również oddawać do publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych w sklepach, szkołach i innych instytucjach użyteczności publicznej lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przeterminowane leki pochodzące z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy można również oddawać w aptekach znajdujących się na terenie Łowicza, w których rozlokowanych jest 17 sztuk specjalistycznych pojemników przeznaczonych do prowadzenia selektywnej zbiórki tego typu odpadów.

Miejsca obsługi pojemników na przeterminowane leki:

Lp.

Nazwa

Adres

1.

Apteka „Słoneczna”

Łowicz, ul. Zduńska 38

2.

"Słoneczko" S.C.

Łowicz, ul. Stanisławskiego 27

3.

"Panaceum" Sp.j. Apteka "Bratek"

Łowicz, os. Bratkowice 2 b

4.

"Panaceum" Sp.j. Apteka

Łowicz, ul. Sikorskiego 1

5.

Apteka "Medest IV" Sp.j.

Łowicz, ul. 3 Maja 6

6.

Apteka Przyjazna

Łowicz, ul. 3 Maja 13

7.

Apteka „Medest VI" Sp.j. (Intermarche)

Łowicz, ul. Tuszewska 45

8.

"Hibiscus" Apteka Ewa Kaźmierczak

Łowicz, ul. Tkaczew 9

9.

Guzowska E. „Apteka Rodzinna”

Łowicz, ul. Kurkowa 3

10.

Apteka „Izmar”

Łowicz, ul. Stanisławskiego 2

11.

Apteka „Avena” Farmacja S.C. Monika Marczyk Sylwiusz Marczyk

Łowicz, ul. Bolimowska 21

12.

"Bonifraterska" Sp.j. Apteka Danuta Jabłońska

Łowicz, ul. Bonifraterska 2

13.

Apteka Słoneczko II

Łowicz, Pl. Stary Rynek 15

14.

Apteka (Kaufland)

Łowicz, Starzyńskiego 10/12

15.

Apteka św. Stanisława-Łowicz

Łowicz, Pl. Nowy Rynek 11


OGRANICZENIE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW

Od 1 stycznia 2021 r. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poszczególne frakcje odpadów będą odbierane w następującej ilości:
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,
 • zużyte opony pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 4 sztuk na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 400 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym.
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Od 1 stycznia 2021 r. sposób świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/259/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 7011).

Z treścią regulaminu można zapoznać się w miejscu: http://www.lowicz.eu/Punkt_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych,2483

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta W. W. Dymek i J. Igielski Sp. J., pod adresem:
http://www.zom-lowicz.pl/

*Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:31:52)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-04 11:17:19)
Liczba odwiedzin: 182
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij