Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informacje dotyczące obowiązku zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska


1. Formalności, które należy dopełnić przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska
Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej „ustawą POŚ”), przydomowa oczyszczalnia ścieków, z której emisja nie wymaga pozwolenia, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, dlatego w celu przystąpienia do użytkowania, należy złożyć wymagane prawem zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wzór zgłoszenia znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć:
 1. osobiście do biura podawczego w budynku A Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, lub
 2. listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, lub
 3. jako załącznik do wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres Urzędu: /lr24qxn733/SkrytkaESP.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. kopię pisma o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (oryginał do wglądu);
 2. kopię certyfikatu, atestu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu);
 3. kopię instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jeśli została opracowana (oryginał do wglądu);
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej - oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego;
 5. oryginał pełnomocnictwa, jeśli w imieniu wnioskodawcy zgłoszenia dokonuje wyznaczony przedstawiciel;
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik.
2. Kto przyjmuje zgłoszenie przyjęcia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy POŚ, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami właściwym organem w sprawach przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

UWAGA:
W pozostałych przypadkach organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy POŚ, tj. zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, której emisja nie wymaga pozwolenia, jest starosta, stosownie do art. 378 ust. 1 ustawy POŚ.

3. Kiedy jest wymagane zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Burmistrzowi Miasta Łowicza?
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Stosownie do art. 152 ust. 3 ustawy POŚ, właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków jest obowiązany dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji.

Właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków, objętej obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, jest zobowiązany zgłosić przydomową oczyszczalnię ścieków w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 152 ust. 5 ustawy POŚ.

4. Kiedy eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi zwykłe korzystanie ze środowiska?
Stosownie do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego. Właściciel gruntu (bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) może odprowadzić do 5 m3 na dobę oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, pochodzących z jego własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego własność (art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Oczyszczone ścieki, wprowadzane do wód lub do ziemi, o których mowa powyżej, muszą spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

5. Kiedy można przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy POŚ, do rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (tj. Burmistrz Miasta Łowicza) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

6. Zaprzestanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na właścicielu przydomowej oczyszczalni ścieków ciąży również obowiązek zgłoszenia informacji o:
 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 2. zakończeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 3. zmianie w zakresie danych lub informacji podanych w zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Informacje, o których mowa powyżej, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 2. zakończenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 3. zmiany w zakresie danych lub informacji podanych w zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. Opłata skarbowa
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz cz. I ust. 13 „Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”, stanowiącym załącznik do ww. ustawy.

Opłata skarbowa wynosi:
 • za dokonanie zgłoszenia – 120 zł,
 • za złożenie pełnomocnictwa w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika – 17 zł.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, tj. wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

8. Naruszenie obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymagającej uzyskania zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania
Zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy POŚ kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 ustawy POŚ do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy POŚ, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-06-10 10:50:40)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-06-10 11:09:21)
Liczba odwiedzin: 34
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij