Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
3 czerwiec 2022
Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Łowiczu podjęła dwie uchwały zmieniające przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Łowicza oraz odbioru odpadów komunalnych, tj.:
 1. Uchwałę nr LIV/403/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/258/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz;
 2. Uchwałę nr LIV/404/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/259/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z treścią ww. uchwał (załączone poniżej w plikach do pobrania) oraz do ich stosowania.

Zmiany wprowadzone wskazanymi wyżej uchwałami obejmują:
1) zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, jeżeli posiadają przydomowy kompostownik, kompostują w nim bioodpady oraz zgłosili powyższy fakt w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) określenie wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, tj.:
 • kompostowanie prowadzi się w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w szczególności w miejscach zacienionych,
 • kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy prowadzić z zachowaniem wymagań w zakresie prawidłowych warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego, w szczególności zapewniających przewietrzenie kompostu oraz z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu;
3) zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na wyłączonych z produkcji rolniczej obszarach Gminy Miasta Łowicza, tj.:
 • w obrębie ewidencyjnym Śródmieście,
 • na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 • na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których nie zostały spełnione wymogi określone w uchwale;
 • na terenach użyteczności publicznej;
 • na terenach rekreacyjnych.
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich pod warunkiem:
 • zapewnienia odpowiednich pomieszczeń lub budynków przeznaczonych do utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz właściwych warunków bytowania i opieki na tymi zwierzętami, zgodnie z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego;
 • gromadzenia nieczystości powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich oraz usuwania tych nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza oraz w sposób nie powodujący powstania siedlisk i gromadzenia się owadów i gryzoni;
 • zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt bez nadzoru i opieki.
4) wymagania, zalecenia oraz kierunki działania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031, przyjętego uchwałą nr XXXVI/466/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. Do wymagań tych należy:
 • dążenie do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ograniczenia marnotrawienia żywności. W tym celu zaleca się w szczególności:
  • przekazywanie niepotrzebnych rzeczy do ponownego użycia;
  • naprawę rzeczy oraz produktów;
  • racjonalizację zakupów oraz używanie opakowań wielokrotnego użytku;
  • tworzenie banków żywności lub innych rozwiązań mających na celu przekazywanie żywności potrzebującym;
  • opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady;
 • zagospodarowywanie i wykorzystywanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w pierwszej kolejności we własnym zakresie, w szczególności poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach;
 • dążenie do zmniejszenia udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów na rzecz zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia;
 • dążenie do redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych oraz do osiągnięcia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • zwiększanie świadomości mieszkańców gminy w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych.
Ponadto Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na podstawie ww. uchwał Rady Miejskiej w Łowiczu ustalono, że nie zapewnia się odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości, o którym mowa powyżej, jest uprawniony do tego, aby w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi samodzielnie dostarczyć bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi (gm. Łowicz).
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-06-03 10:19:01)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-06-03 10:20:14)
Liczba odwiedzin: 529
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij