Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Ochrona Danych Osobowych


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Miasta Łowicz – Urząd Miejski w Łowiczu reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łowicza z siedzibą w Łowiczu (99 – 400), pl. Stary Rynek 1,
tel.: 46 830 91 51, 46 830 91 52,
e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Łowiczu, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z IOD poprzez email iod@um.lowicz.pl

Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z wydziałem prowadzącym Państwa sprawę.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Łowicz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w niektórych przypadkach dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego.

W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności.

Zgoda na przetwarzanie danych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.

Źródło danych
Dane osobowe mogą być pozyskane od interesantów, osób trzecich bądź organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Odbiorcy danych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowania lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane stanowią podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora, w tym podmioty, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Łowiczu systemów informatycznych.

Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do żądania przeniesienia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Przekazywanie danych/Profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-11-21 13:26:04)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-31 14:50:17)
Liczba odwiedzin: 142
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij